Search form

Jɔ̌n 6:55

55Nyamwʉɛ́t ɛya kɛ áchí mbɔ̌ŋ nɛnyíɛ́ mɛnyiɛ, nɛ manoŋ ama kɛ áchí mbɔ̌ŋ mmɛ́m amɛn mɛnyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index