Search form

Jɔ̌n 6:56

56Mmu anɛ ányìɛ nyamwʉɛ́t ya nɛ anyú manoŋ ma, achí babhát nɛ mɛ, nɛ mɛ nkwɔ́ nchí babhat nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index