Search form

Jɔ̌n 6:57

57Ɛta mmu achi nɛpɛ́m kɛ átó mɛ, nɛ ɛ̌ti yi kɛ nchí nɛpɛ́m. Nkúbhɛ́ ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛchi bɛ, mmǔ anɛ ányìɛ mɛ ǎbhák nɛpɛ́m ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index