Search form

Jɔ̌n 6:58

58Nɛ́ chi nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́fú amfay nɛ́twɔ́ fá amɨk. Nɛ́pú mbɔ ɛnɛ́n bachǐmbɨ bhɛka mányíɛ́ nyaka, bágú. Mmǔ anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɛn ǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index