Search form

Jɔ̌n 6:6

6Yesu arɛm nɔ ndu mɛmɔ Fílip mbɔnyunɛ yímbɔŋ árɨ́ŋɨ́ nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index