Search form

Jɔ̌n 6:60

Bɛyǎ bakoŋo Yesu báchɛn yi, bárɔ

60Bakoŋo Yesu bághókó nɔ́kɔ́ kɛpɨ ɛkɛn yi árɛ̀m, bɛyǎ bhap báré rɛm bɛ, “Anɛ́ ndak ataŋ acha, agha ákwày bɛka wu?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index