Search form

Jɔ̌n 6:61

61Yesu árɨ́ŋɨ́ bɛ́ baghɔkɔ́ bhi mánywìnti ɛ̌ti ndak anɛ. Abhɛ́p bɔ bɛ, “Batɨ ábé bhe ɛ̌ti ndak anɛ ndɛ́mɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index