Search form

Jɔ̌n 6:62

62Mbák mǎngɔ́ yɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndu nchí pɛtnsɛm amfay ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mfú, bǎrɛm bɛ́ yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index