Search form

Jɔ̌n 6:63

63Ɛfóŋó Mandɛm kɛ áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Mmʉɛt nkwǎ apu kʉ yɛ̌nyɨŋ. Bɛyɔŋ ɛbhɛ́n ngátí bhe bɛ́twɔ̀ nɛ Ɛfóŋó Mandɛm nɛ bɛ́chyɛ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index