Search form

Jɔ̌n 6:64

64Yɛ̌ nɔ, mbɔk yɛka bábhɨ́kɨ́ noko.” Yesu arɨ́ŋɨ́ bo abhɛn bábhɨkɨ noko yi tɛ ndǔ nɛbhǒnɛt, nɛ arɨ́ŋɨ́ mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index