Search form

Jɔ̌n 6:65

65Yesu arɛm yɛ bɛ, “Ɛ̌ti yɔ kɛ ngátí bhé bɛ mmu apú kway bɛ́twɔ ntá ya mbák Ɛta abhɨ́kɨ́ chyɛ yi mbi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index