Search form

Jɔ̌n 6:66

66Nɛbho mpok yɔ, bɛyǎ bakoŋo bhi báya mmʉɛt ansɛm, bɔ́ kɛpɛrɛ koŋo yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index