Search form

Jɔ̌n 6:67

67Ɛ́kʉ́ Yesu abhɛ́p baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay bɛ, “Ná nɛ bhe, bǎrɔŋ nkwɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index