Search form

Jɔ̌n 6:68

68Símun Píta akɛmɛ yi bɛ, “Ɛta, ntá agha? Wɔ kɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́chyɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index