Search form

Jɔ̌n 6:69

69Sɛ́noko nɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ wɔ kɛ ɔ́chí Mmu Nyáŋá anɛ Mandɛm átó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index