Search form

Jɔ̌n 6:70

70Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Pú njap be bati byo nɛ apay? Yɛ̌ nɔ, mmǔ ywɛka amɔt abhɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index