Search form

Jɔ̌n 6:8

8Nkoŋo ywi amɔt anɛ achí manɔ Símun Píta anɛ aka nnyɛ́n bɛ́ Andru arɛm ntá yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index