Search form

Jɔ̌n 6:9

9“Mmɔ̌ amɔt achi fá, anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay nɛ nsi ɛpay, kɛ ɛyɔ chi yi ntá bɛyǎ bǒbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index