Search form

Jɔ̌n 7:1

Yesu nɛ bɔ̌mayi

1Barak anɛ áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu are kɔ mbǎŋ nɛ mbaŋ, atú Gálili. Yi kɛyáŋ bɛkɔ atú Judɛ́ya mbɔnyunɛ bo Judeya báyàŋ nyaka mbi bɛ́way yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index