Search form

Jɔ̌n 7:10

Yesu yi bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ bɛ́fú chi amfay

10Ɛnɛ́ bɔ̌mayi mǎnáŋ bárɔ́, bárɔ́ŋɔ́ Yerúsalɛm ndǔ ɛpa ɛyɔ, Yesu arɔk arɛ́ nkwɔ. Kɛ arɔk chi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, kɛrɔ́ŋ kpoŋoroŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index