Search form

Jɔ̌n 7:12

12Bo báré rɛm bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi. Mbɔk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Yí achi ɛrɨ́tí mmu.” Báchák bɛ, “Nsé, ǎrwɔ̀ bho bɛ mánɛ́m ɛbhɨ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index