Search form

Jɔ̌n 7:13

13Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ mmu amɔt kɛrɛm ɛnyɨŋ kpóŋóróŋ ɛ̌ti yi, mbɔnyunɛ báchày nyaka bǒbati bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index