Search form

Jɔ̌n 7:14

14Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nɛntɨ ɛpa, Yesu arɔk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm abho bɛtɔŋ bo Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index