Search form

Jɔ̌n 7:15

15Bǒbati bo Judeya bábhák maknkay ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ná mmǔ-nɛ áré rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnyu ɛnɛ, ɛnɛ́ yi ábhɨ́kɨ́ ghɔk ɛkáti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index