Search form

Jɔ̌n 7:16

16Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌tɔ̀ŋ bɛ́bhɨ́kɨ́ fu ntá ya. Bɛ́fú chi ntá mmu anɛ átó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index