Search form

Jɔ̌n 7:17

17Yɛ̌ agha anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ntɨ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ, ǎrɨŋɨ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n mɛ̌tɔ̀ŋ bɛ́fú chi ntá Mandɛm nɛ bɛ puyɛ̌ mɛmbɔŋ kɛ ntɨ́ bɛtɔŋ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index