Search form

Jɔ̌n 7:18

18Mmu anɛ árɛ̀m mɛnyɨŋ ndǔ bɛtaŋ ɛbhi, ǎyaŋ kɛnókó ɛki yímbɔŋ. Mmu anɛ áyàŋ bo mánchyɛ́ kɛnókó chi ntá mmu anɛ átó yi, achí mmǔ tɛtɛp, bapu apú nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index