Search form

Jɔ̌n 7:19

19Moses achyɛ́ nyaka bhe bɛbhé, pú nɔ́? Yɛ̌ nɔ́, yɛ̌ mmu ywɛka apú bhʉrɛ́ bhɔ. Ndaká yí bǎyáŋ bɛway mɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index