Search form

Jɔ̌n 7:2

2Mpok yɔ, ɛpǎ bo Israɛl ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ Ɛpa Bɛ́tɛm ɛ́rɔp kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index