Search form

Jɔ̌n 7:20

20Bɛyǎ bo abhɛn báchí arɛ bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri wɔ! Agha áyàŋ bɛway wɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index