Search form

Jɔ̌n 7:21

21Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nkʉ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛ́mɔt manyu áchok bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index