Search form

Jɔ̌n 7:22

22Moses aghátí nyaka bhe bɛ mǎnsyɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bɔ̌bhɛka. Yɛ̌ nɔ, ɛbhé yɔ ɛbhɨkɨ fu nyaka ntá Moses. Ɛ́fú chí ntá bachǐmbɨ abhɛka. Nɛ bǎsìɛp mmu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index