Search form

Jɔ̌n 7:23

23Bě bǎsiɛ̀p bo ndǔ nywɔp nɛywěmʉɛt bɛ bǎkɛ kwɛn ɛbhé Moses. Bǎbentɨ nɛ mɛ mbɔnyunɛ́ nkʉ mmǔ nɛme átáŋ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index