Search form

Jɔ̌n 7:24

24Bǎkɛ́ kpɔ́t manyé mmu bɛkoŋo mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ́ yi ákʉ̀. Bǎbhɔŋ bɛkpɔt manyé sayri bɛkoŋo tɛtɛp Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index