Search form

Jɔ̌n 7:25

Bo bare bhɛ́p mbák Yesu kɛ áchí Mpɛmɛ

25Mbɔk bo Yerusalɛm báré rɛm yɛ bɛ, “Pú mmǔ rɛ́ báyàŋ bɛway nɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index