Search form

Jɔ̌n 7:26

26Achí fá árɛ̀m kɛpɨ kpoŋoroŋ, nɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɛm yɛ̌nyɨŋ ntá yi. Ɛ́kway bɛbhak bɛ bǒbati bárɨŋɨ bɛ yí chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index