Search form

Jɔ̌n 7:27

27Kɛ sɛ́rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ mmǔ-nɛ áfú. Mpok Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò átwɔ́, yɛ̌ mmu apú rɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ yi áfú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index