Search form

Jɔ̌n 7:28

28Ɛ́kʉ́, ndu Yesu átɔ̀ŋ bho amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, arɛm nɛ ɛyɔŋ ɛtaŋataŋ bɛ, “Bǎrɨŋɨ mɛ, nɛ bǎrɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ mfú? Mbɨ́kɨ́ twɔ ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Mmǔ anɛ átó mɛ achí mmǔ tɛtɛp. Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index