Search form

Jɔ̌n 7:3

3Ɛkʉ bɔ̌mayi bárɛ́m ntá yi bɛ, “Fǎ fá, dɔ́k atú Judɛ́ya bɛ bakoŋo bhɛ mángɔ́ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn ɔ́kʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index