Search form

Jɔ̌n 7:30

30Ɛnyɨŋ Yesu árɛ́mɛ́ ɛ́kʉ́ báré yaŋ bɛkɛm yi, kɛ yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ tɔk yi awɔ amʉɛt, mbɔnyunɛ mpok ayi abhɨ́kɨ́ re kway nyaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index