Search form

Jɔ̌n 7:31

31Bɛyǎ bo mánóko yi, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mbák Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ántwɔ́, chɔŋ ankʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bɛ́chá ɛbhɛn mmǔ-nɛ ákʉ̀?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index