Search form

Jɔ̌n 7:32

Bátó bo bɛ mánkɛ́m Yesu

32Bǒnkwɔ Fárisi bághókó nɔ́kɔ́ ndǔ bǒ ɛka yɔ bárɛ̀m bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu, báchɛm nɛ bǒbati bachiǎkap, bátó babhabhɛrí abhɛn ɛkɛrákap bɛ mankɛm yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index