Search form

Jɔ̌n 7:33

33Yesu arɛm yɛ ntá yap bɛ, “Mbɔŋ bɛ́pɛt bɛbhak nɛ bhe ndǔ mɔ́mbɨŋɨ mpok kɛ ndɔ́k ntá mmu anɛ átó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index