Search form

Jɔ̌n 7:34

34Chɔŋ mǎnjaŋ mɛ, kɛ bǎpú ghɔ mɛ. Nɛbhʉɛt anɛ mɛ́rɔ̀ŋ bǎpú kwáy bɛ́twɔ arɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index