Search form

Jɔ̌n 7:35

35Bo Israɛl bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Atɨ bɛ́rɔ́ŋ fá, ɛnɛ́ sɛ́pú kway chɔŋ bɛghɔ yi? Atɨ bɛrɔŋ chi ɛtɔkɔ́ mankɔ ɛnɛ́ bǒ bhɛsɛ bátáká bárɔ́ŋɔ́ arɛ́ kɛ? Ǎyàŋ bɛrɔŋ bɛ́tɔŋ bo abhɛn bápú bo Israɛl arɛ́ kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index