Search form

Jɔ̌n 7:36

36Yi bɛ ‘Chɔŋ sɛ́njáŋ yi, kɛ sɛpu ghɔ, nɛ bɛ́ nɛbhʉɛt anɛ yi árɔ̀ŋ, sɛ́pú kway bɛrɔŋ arɛ. Nɔ́ bɛ yi?’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index