Search form

Jɔ̌n 7:38

38Ɛ́chí nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu básɨ́ŋɨ́ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ, ‘Mmǔ anɛ anókó mɛ, manyiɛp amɛn áchyɛ̀ nɛpɛ́m ǎfu yi antɨ ansɛp nɔkɔ mbɔ nyɛ́n.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index