Search form

Jɔ̌n 7:39

39Yesu ǎrɛ̀m nyaka nɔ ɛ̌ti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ɛnɛ́ bábhɔ́ŋɔ́ bɛchyɛ ntá bo abhɛn mánóko yi. Bábhɨ́kɨ́ re chyɛ nyaka Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ntá bo abhɛn mánóko mbɔnyunɛ Mandɛm ábhɨ́kɨ́ re sɔt nyaka Yesu amfay, ánchyɛ́ yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index