Search form

Jɔ̌n 7:4

4Yɛ̌ mmu apú kʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mbák ǎyàŋ bo mándɨ́ŋɨ́ yi. Tɛ̌ndu ɔ́kʉ̀ mɛnyɨŋɨ́ maknkay, kʉ nɔ́kɔ́ bhɔ kpoŋoroŋ bɛ mmɨk nkɛm ángɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index