Search form

Jɔ̌n 7:40

Bɛ́táká bɛ́kwɛ́n nɛ́ntɨ́ bɛyǎ bho ɛ̌ti Yesu

40Bo bághókó nɔ́kɔ́ bɛyɔŋ ɛbhɛ́n Yesu árɛ́mɛ́, mbɔk bo bábho bɛrɛm bɛ, “Nɛ́, chí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index